Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

…………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić