Wzór formularza reklamacji towaru:

 

 

……………………………………., data

 

……………………………….

………………………………

……………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………….

Numer kontaktowy oraz adres email konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………. produkt ………………………………………………………………………………………………………… jest wadliwy. Wada polega na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

 

Z poważaniem,

*niepotrzebne skreślić